برطرف شدن مشکل درگاه پرداخت

به اطلاع می رساند مشکل درگاه پرداخت رفع گردید.

17. Jan 2019